Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Namaľujme si krajší svet - medzigeneračné vzťahy

Publikované 11.04.2014 v 10:27 v kategórii Naše projekty, prečítané: 271x

Projekt na spoluprácu s domovmi dôchodcov - Zelená pre seniorov. V týchto dňoch podávame žiadosť o grant od Nadácie Orange. Tu si môžete prečítať náš projektový zámer, ak by mal niekto záujem o spoluprácu (domovy dôchodcov, kluby dôchodcov, dobrovoľníci,..), neváhajte nás kontaktovať :)

Občianske združenie Rytiersky rád sv. Gorazda je založené od roku 2010, štatutárom - veľmajstrom ThDr. Gustávom Bačinským. Doposiaľ členovia Rytierskeho rádu sv. Gorazda fungujú na báze dobrovoľníctva, pričom svoju verejnoprospešnú činnosť berú ako poslanie. OZ pôsobí v oblasti vzdelávacích, charitatívnych a voľnočasových aktivít pre všetky vekové a sociálne skupiny. Ako už z názvu vyplýva snažíme sa o výchovu spoločnosti v rytierskom duchu, vedieme ľudí k čnosti, nebojácnosti, obetavosti a spolupatričnosti. Kladieme dôraz na rodinné hodnoty, ktoré prispievajú ku zdravému rastu osobnosti či po fyzickej tak i po duševnej a duchovnej stránke. Projektovú činnosť zameriavame okrem iného na podporu ľudských práv, zdravý životný štýl a vzdelávanie. V súčasnosti sa orientujeme na neformálne vzdelávanie, ktoré má za cieľ viesť ľudí k poznaniu praktickým využitím nadobudnutých poznatkov neformálnou cestou. Mladých ľudí učíme projektovo myslieť, čím sa snažíme o aktívne zapájanie mládeže a detí do verejného diania, aby sa spolupodieľali na vytváraní podmienok pre spoločenský, kultúrny a taktiež i osobný život.

V súčasnosti máme rozbehnutý úspešný projekt Free Teens, ktorý realizuje náš dobrovoľník Mgr. Vereš. Trvanie tohto projektu je nepretržité od vzniku OZ, pričom sa realizuje na základných a stredných školách. Je určený najmä pre vekovú kategóriu od 12 - 18 rokov, ich rodičov, pedagógov, vychovávateľov a pod. Obsah projektu je zameraný na výchovu mládeže k vernosti v partnerských vzťahoch.

Ďalej pravidelne vedieme "Tvorivé dielne," ktoré sú určené pre deti a mládež z rôznych sociálnych zázemí. Cieľom tohto projektu je naučiť deti vnímať potreby aj druhých ľudí, naučiť sa žiť altruistickým spôsobom života, naučiť sa vážiť si svojich kamarátov, rodiny. Sekundárnym cieľom je rozvíjať kreativitu a fantáziu a prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa oboznamovať s témami, ktoré formálne vzdelávanie neobsahuje vo väčšej miere - a to so sociálnou inklúziou, dobrovoľníctvom, zdravým životným štýlom.

Mgr. Mária Pauková je zodpovednou osobou za pripravovaný projekt Namaľujme si krajší svet. Vyštudovala UKF v Nitre, odbor Sociálna práca, pričom sa aktívne venuje seniorom v rámci charitatívnych a voľnočasových aktivít RRSG, oz. Venuje sa maľbe a kresbe, ktorú vyučuje počas voľnočasových aktivít. Zároveň pracuje aj ako riaditeľka Slovenskej katolíckej diakonie, sekcie Starokatolíckej cirkvi na Slovensku (ďalej SKC), kde rieši aktuálne problémy spoločnosti v rámci nitrianskeho regiónu.

Na projekte plánujeme spolupracovať s viacerými organizáciami. Jednou z nich je YMCA, s ktorou spolupracujeme na viacerých našich projektoch. Tiež je nám sľúbená organizačná podpora i od SKC, ktorá nám pravidelne poskytuje dobrovoľníkov a pomáha pri realizácii aktivít.

Východisková situácia: V súčasnosti úpadok rodinných hodnôt spôsobuje väčšiu izolovanosť staršej generácie, pocit osamelosti, straty emocionálneho zázemia a taktiež stratu pocitu nenahraditeľnosti v spoločnosti. Často krát seniori neudržiavajú alebo len čiastočne udržiavajú kontakty so svojimi rodinami, deťmi, vnúčatami a tým sa dostávajú do depresívnych stavov a beznádeje. Ak chceme, aby naša spoločnosť fungovala a bola prospešnou aj pre iné štáty, potom vieme, že všetko stojí na vzťahoch. Treba začať u detí, pokračovať u mládeže, neprestávať u dospelých a nezabúdať na starších. Kontinuita vzťahov, ktorá je založená na správnych rodinných hodnotách vplýva na hospodársky aj ekonomický systém, preto treba začať riešiť problém jednotlivcov. Seniori sú podstatnou časťou populácie a tak je bezpochyby ich blaho neopomenuteľné. Je potrebné zmeniť ich postoj k ľuďom, spoločnosti, národu, ktorý je často krát oprávnene negatívny a teda začleniť ich späť do aktívneho života.

Projektový zámer:

Prostredníctvom aktivít, ktoré spájajú mladšie generácie so staršími vzniká činnosť dávania a prijímania v oblasti prenosu skúseností, zručností a vzápätí rozširovania fantázie a kreatívnosti. Našim zámerom je prepojiť tieto dve cieľové skupiny, ktoré vytvoria tím pre šťastnejšiu spoločnosť. Dvíhaním povedomia a rozširovaním obzoru seniorov o verejnom dianí a tiež aj následne podporením fantázie a kreativity prinesieme šťastnejšie chvíle do života tejto zraniteľnej skupiny. Pocit, že človek aj vo vyššom veku je potrebný pre svoju rodinu a teda aj spoločnosť je neodlučiteľnou súčasťou prosperujúcej krajiny.

Prostredníctvom integračných aktivít, ktoré budú vedené najmä rozhovormi, diskusiou medzi lektormi - seniormi, ako aj seniormi - deťmi, sa budeme snažiť o znovuzačlenenie sa do spoločenského diania. Bude tu navodená pozícia "starý rodič" a "vnúča," pričom seniorom, ktorí sú v menšej miere navštevovaní svojimi blízkymi, bude čiastočne kompenzovaná absencia návštev ich vnúčat. Seniori budú mať kontakt s deťmi, budú sa s nimi môcť zasmiať na rôznych príhodách, zážitkoch a tým sa im prinesie kúsok svetla do všedných dní.

Vzdelávacie aktivity budú vedené neformálnym vzdelávaním, čím seniorom ako aj deťom budú zaujímavou formou prinesené informácie z aktuálneho diania spoločnosti. Informácie sa budú primeraným spôsobom dotýkať oblasti dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu, atď. Človek sa má vzdelávať v každom veku, nie kvôli nadobúdaniu kvánt zbytočných nevyužiteľných poznatkov, ale pre rozvoj osobnosti, ducha. Rovnako tu bude prebiehať forma odovzdávania a prijímania poznatkov a skúseností, čím sa obe cieľové skupiny posunú intelektuálne vpred a aj sa zabavia.

Sebarealizačné aktivity umožnia seniorom a deťom sa zblížiť, naučiť sa pracovať v tímoch, čím sa bude rozvíjať fantázia, kreativita, ale najmä pocit šťastia zo spoločne vykonanej práce. Budeme maľovať obraz lesa (napr. voskovkami - les a temperami - okolie), čím by sme chceli podporiť myšlienku sociálnej inklúzie v tom slova zmysle, že stromy hoci budú namaľované voskovými farbami a všetko vôkol nich temperovými, budú iné, vystupujúce, ale v konečnom dôsledku budú vytvárať spoločný obraz aj s ostatnými prvkami maľby. Ich farby budú prestupovať, ale zároveň nadväzovať - tak ako v skutočnom živote sú rôzne skupiny ľudí - napr. v rámci nášho projektu starší a deti, ktorí aj keď zdanlivo existujú ako dve samostatné skupiny, spolu môžu vytvoriť harmonický obraz spoločnosti.)

Zhrnutie:

Spoločnosť si vytvárame sami a dávame jej obraz, ktorý maľujeme svojimi vzťahmi. Vzťahy určujú prosperitu spoločnosti. Ak si deti budú vážiť starších a starší budú mladších vedieť motivovať, všetci budeme žiť v krajšom svete. Radi by sme prostredníctvom tohto projektu umožnili nadviazanie medzigeneračného vzťahu, od ktorého záleží naša budúcnosť. Tým, že seniori budú opäť cítiť svoju nenahraditeľnosť aj pre tých najmenších, ich život bude mať nový rozmer a zmysel. Dokážu viac participovať na dianí v štáte a prostredníctvom ich elánu aj deti a mládež budú viac zmýšľať v prospech spoločnosti a nie len jedinca. Cez aktivity sa budeme snažiť opäť zobudiť aktívny postoj seniorov a začleniť ich do spoločnosti, pričom bude podporená ich kreativita skrz sebarealizačnú činnosť (tvorivú) a neformálne vzdelávanie.

Projekt má veľký potenciál na udržanie činností, nakoľko je vedený dobrovoľníckou formou, tímom ľudí, ktorý má skutočný záujem o vytváranie lepšej, usmevavejšej a šťastnejšej spoločnosti. Prostriedky na financovanie sebarealizačných aktivít i naďalej sa budeme snažiť získať projektovou činnosťou ako aj príspevkom z ročných 2% daní. Prostredníctvom vedenia detí a mládeže k dobrovoľníckej činnosti plánujeme do budúcnosti rozšíriť tieto aktivity aj cez sebarealizáciu a projektové myslenie detí a mládeže, ktoré sa tiež môžu spolupodieľať na vytváraní nových nápadov a podnetov na realizáciu.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?