Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Ochrana osobných údajov

Publikované 24.05.2018 v 08:47 v kategórii Ochrana osobných údajov, prečítané: 12x

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Rytierskym rádom sv. Gorazda

Čl. I

Základné ustanovenia

1) Účelom tohto dokumentu je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Rytierskym rádom sv. Gorazda v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2) Vzťahy medzi Rytierskym rádom sv. Gorazda a Slovenskou republikou upravujú platné zákony platiace pre občianske združenia, ktorých podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom je Rytiersky rád sv. Gorazda ako občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3) Rytiersky rád sv. Gorazda spracováva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

4) Rytiersky rád sv. Gorazda spracúva v informačných systémoch osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov výlučne dotknutých osôb vymedzených týmto dokumentom a výlučne na základe zákonných dôvodov a pre účely vymedzené týmto dokumentom. Rytiersky rád sv. Gorazda nespracúva žiadne ďalšie osobné údaje ani osobitné kategórie osobných údajov v informačných systémoch bez súhlasu dotknutých osôb.

5) Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov a toku osobných údajov v Rytierskom ráde sv. Gorazda pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

Čl. II

Vymedzenie pojmov

1) Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,[1]) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2) Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

3) Spracúvaním osobných údajov sa myslí spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, pomocou informačno-komunikačných technológií alebo bez nich.

4) Profilovanímsa myslí akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

5) Pseudonymizáciou sa rozumie spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

6) Logom (log, logovací záznam) sa rozumie záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.

7) Šifrovaním sa rozumie transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo.

8) Online identifikátorom sa rozumie identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

9) Informačným systémom sa rozumie akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

10) Prevádzkovateľomje každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

11) Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

12) Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

13) Treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

14) Príjemcom je každá fyzická osoba, ktorá nie je dotknutou osobou a ktorá sa oboznámi s osobnými údajmi dotknutej osoby.

15) Záväznými predpismi združeniasa rozumejú interné smernice, vnútroorganizačné predpisy a iné záväzné predpisy.

16) Pojmom „združenie“sa pre účely tohto dokumentu rozumie Rytiersky rád sv. Gorazda.

Čl. III

Vymedzenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

1) Rytiersky rád sv. Gorazdav súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je právnickou osobou.

2) Vzťahy medzi prevádzkovateľom a prípadným sprostredkovateľom v každom jednotlivom prípade sa riadia podľa záväzných predpisov Rytierskeho rádu sv. Gorazda. V týchto predpisoch sú písomne zahrnuté povinnosti spracovávať osobné údaje priamo prevádzkovateľom alebo v mene prevádzkovateľa. Ak sa uskutočňuje prenos do tretej krajiny, tak sa uskutočňuje s vedomím prevádzkovateľa. Akýkoľvek cezhraničný prenos osobných údajov sa uskutočňuje výlučne v rámci Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ak v ďalších ustanoveniach nie je uvedené inak. Ďalšie povinnosti sa riadia týmto dokumentom.

Čl. IV

Vymedzenie dotknutých osôb

1) Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú vyššie uvedenými prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi sú:

a) osoby v službe Rytierskeho rádu sv. Gorazda: štatutár, členovia Rytierskeho zhromaždenia, členovia Rytierskej rady

b) zamestnanci a dobrovoľníci Rytierskeho rádu sv. Gorazda

c) členovia Rytierskeho rádu sv. Gorazda alebo ďalšie fyzické osoby, ktoré sú s Rytierskym rádom sv. Gorazda vzhľadom na jej ciele v pravidelnom styku

d) ďalšie fyzické osoby v príležitostnom styku s Rytierskym rádom sv. Gorazda

e) osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s jednotlivými prevádzkovateľmi

Čl. V

Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov osôb v službe Rytierskeho rádu sv. Gorazda

A. Vymedzenie účelov a právnych základov

1) Rytiersky rád sv. Gorazda ako prevádzkovateľ, prostredníctvom niektorej alebo viacerých vyššie vymedzených právnických osôb (sprostredkovateľov), spracúva osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, osôb v službe na základe záväzných predpisov Rytierskeho rádu sv. Gorazda výlučne pre účely správy vnútorných vecí a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

2) Právo Rytierskeho rádu sv. Gorazda spracúvať takéto osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, pre účely správy vnútorných vecí a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, zostáva zachované aj po ukončení služby takejto osoby v rozsahu záväzných predpisov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.

3) Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov týchto dotknutých osôb slúžia výlučne pre vnútornú potrebu Rytierskeho rádu sv. Gorazda a nebudú poskytnuté príjemcom bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby. Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov môžu byť poskytnuté tretím stranám bez súhlasu týchto dotknutých osôb, ak ide o tretiu stranu v rámci Rytierskeho rádu sv. Gorazda a výlučne pre účely vnútornej potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda. Treťou stranou sa rozumie aj zriaďovateľ Starokatolícka cirkev na Slovensku.

B. Práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

4) Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov týchto dotknutých osôb môžu byť v súlade s platnou legislatívou prenesené do tretích krajín za podmienok vymedzených v odseku 3.

5) Pri spracúvaní osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov týchto osôb môže dôjsť k profilovaniu na úrovni tu definovaných právnických osôb. Postup, význam, ako aj predpokladané dôsledky takéhoto spracovania sú uvedenév záväzných predpisoch Rytierskeho rádu sv. Gorazda. Pri spracúvaní osobných údajov vrátane osobitných kategórií osobných údajov, týchto osôb nedochádza k automatizovanémuindividuálnemu rozhodovaniu.

6) Osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, tu vymedzených dotknutých osôb sa získavajú od dotknutých osôb. Od ďalších osôb sa získavajú na právnom základe vyplývajúcom zo záväzných predpisov Rytierskeho rádu sv. Gorazda a výlučne na účely správy vnútorných vecí.

7) Spracúvané osobné údaje o dotknutých osobách podľa tohto článku sa spracúvajú nepretržite.

8) Prevádzkovateľ je povinný do administratívnych podkladov pri prvej žiadosti osôb o pôsobenie v službe zahrnúť nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

9) Prevádzkovateľ nepožaduje od dotknutej osoby rodné číslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

Čl. VI

Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov zamestnancov

A. Vymedzenie účelov a právnych základov

1) Občianske združenia založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov spracúvajú osobné údaje svojich zamestnancov ako prevádzkovatelia výlučne pre účely pracovnoprávnych vzťahov a ďalších právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a to na základe uvedených právnych základov:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa;

e) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom[2]) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

2) Osobitné kategórie osobných údajov sa spracúvajú na tom právnom základe, že ich spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia.

B. Práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

3) Spracúvané osobné údaje vrátane osobitnej kategórie osobných údajov týchto dotknutých osôb nebudú poskytnuté tretím stranám ani ďalším príjemcom bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby; to neplatí pre poskytnutie osobných údajov štátnym orgánom.

4) V súlade s platnou legislatívou, Občianske združenia založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov môžu poveriť spracúvaním osobných údajov svojich zamestnancov inú fyzickú alebo právnickú osobu (sprostredkovateľa v postavení subdodávateľa) a to výlučne na základe písomnej zmluvy s uvedením náležitostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov. (Príloha I)

5) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

6) Pri spracúvaní osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, týchto osôb nedochádza k profilovaniu na úrovni tu definovaných právnických osôb. Pri spracúvaní osobných vrátane osobitných kategórií osobných údajov, týchto osôb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

7) Spracúvané osobné údaje o dotknutých osobách podľa tohto článku sa spracúvajú nepretržite.

8) Prevádzkovateľ je povinný do pracovnej alebo obdobnej zmluvy zahrnúť nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

9) Prevádzkovateľ nepožaduje od dotknutej osoby rodné číslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov členov Rytierskeho rádu sv. Gorazda alebo ďalších fyzických osôb, ktoré sú s Rytierskym rádom sv. Gorazda vzhľadom na jeho ciele v pravidelnom styku

A. Vymedzenie účelov a právnych základov

1) Rytiersky rád sv. Gorazda ako občianske združenie spracúva osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, členov združenia alebo ďalších fyzických osôb, ktoré sú so združením vzhľadom na jeho ciele v pravidelnom styku pre účely správy vnútorných vecí združenia, pre účely správy vnútorných vecí, výkonu práv a záujmov dotknutých osôb podľa interných predpisov združenia (účasť na projektoch a iných aktivitách združenia), pre archivačné, štatistické,výchovno-vzdelávacie a vedecké účely a účely v súlade s cieľmi stanovenými v Stanovách Rytierskeho rádu. sv Gorazda na základe nasledovných právnych základov:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné výlučne pre účely správy vnútorných vecí

b) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti štátom uznané občianske združenie

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa;

e) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel výchovno-vzdelávací, na účel historického výskumu, na účely v súlade s cieľmi stanovenými v Stanovách Rytierskeho rádu. sv Gorazda alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom[3]) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

B. Práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

2) Pri spracúvaní osobných údajov týchto osôb nedochádza k profilovaniu. Pri spracúvaní osobných vrátane osobitných kategórií osobných údajov, týchto osôb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

3) Spracúvané osobné údaje sa môžu viesť v centralizovanom informačnom systéme bez súhlasu dotknutých osôb na základe vymedzených účelov a právnych základov v odseku 1.

4) Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, týchto dotknutých osôb slúžia výlučne pre vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretím stranám ani iným príjemcom bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby s výnimkou uvedenou v odsekoch 5 a 6.

5) Spracúvané osobné údaje o dotknutých osobách podľa tohto článku sa spracúvajú nepretržite.

6) Prevádzkovateľ je povinný do administratívnych podkladov zahrnúť nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

7) Prevádzkovateľ nepožaduje od dotknutej osoby rodné číslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

Čl. VIII

Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov ďalších fyzických osôb v príležitostnom styku s Rytierskym rádom sv. Gorazda

A. Vymedzenie účelov a právnych základov

1) Právnické osoby, ktoré v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov spracúvajú osobné údaje na základe poskytnutého súhlasu ako prevádzkovatelia.

2) Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú v príležitostnom styku s Rytierskym rádom sv. Gorazda ako aj osobitné kategórie osobných údajov týchto osôb môže prevádzkovateľ spracúvať nad rámec zákonných dôvodov tu uvedených len s písomným súhlasom týchto osôb a len na dohodnutý účel v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou. Návrh súhlasu je uvedený v prílohe IV.

B. Práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

3) Prevádzkovateľ je zodpovedný za zahrnutie vyhlásenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov do dokumentov, ktoré vydáva na tieto účely (napríklad prihláška na výchovno-vzdelávacie aktivity, prihláška na konferenciu a podobne). Prevádzkovateľ je zodpovedný za vedenie a archiváciu poskytnutých súhlasov od dotknutých osôb automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom.

4) Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu poskytnutých osobných údajov pred zverejnením, ak na to dotknutá osoba nedala výslovný súhlas.

5) Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a na účely, s ktorými dotknutá osoba súhlasila.

6) Prevádzkovateľ je zodpovedný za výmaz osobných údajov vrátane osobitných kategórií osobných údajov, ktoré spracúva na základe jemu poskytnutému súhlasu, na základe žiadosti dotknutej osoby.

7) Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutých osôb tretím stranám alebo príjemcom len ak na tento účel dala výslovný súhlas dotknutá osoba.

8) Prevádzkovateľ vymedzí v príslušnom dokumente dobu uchovávania osobných údajov. Osobné údaje uvedené na písomnom súhlase sa uchovávajú nepretržite.

9) Prevádzkovateľ nepožaduje od dotknutej osoby rodné číslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

Čl. IX

Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s jednotlivými prevádzkovateľmi

A. Vymedzenie účelov a právnych základov

1) Tento článok sa vzťahuje na ďalšie zmluvy ako uvedené v článku VI.

2) Právnické osoby, ktoré v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov spracúvajú ako prevádzkovatelia osobné údaje osôb, s ktorými sú v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade, kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a výlučne na účel zmluvných plnení.

B. Práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

3) Prevádzkovateľ, ktorý uzatvorí s inou fyzickou osobou nepodnikateľom zmluvu v písomnej alebo inej forme, z ktorej vyplýva, že táto osoba môže pri výkone dohodnutých činností prísť do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, je povinný zabezpečiť písomné vyhlásenie o mlčanlivosti podpísané touto osobou. (Príloha V)

4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nad rámec nevyhnutný pre plnenie konkrétnej zmluvy iba so súhlasom dotknutej osoby.

5) Prevádzkovateľ je povinný do zmluvy zahrnúť nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

6) Prevádzkovateľ nepožaduje od dotknutej osoby rodné číslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

Čl. X

Identifikácia informačných systémov

Informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje v Rytierskom ráde sv. Gorazda sú definované v prílohách tohto dokumentu na tlačivách, ktoré vydáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Čl. XI

Kategórie spracúvaných osobných údajov

1) Pre účely a zákonné dôvody uvedené v článku V., v informačných systémoch uvedených v článku XI sa spracúvajú všetky kategórie osobných údajov potrebné pre účely správy vnútorných vecí Rytierskym rádom sv. Gorazda.

2) Pre účely a zákonné dôvody uvedené v článku VI., v informačných systémoch uvedených v článku XI sa spracúvajú všetky kategórie osobných údajov potrebné pre plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v postavení zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych predpisov, predpisov o sociálnom zabezpečení, zdravotnom poistení a iných predpisov na účely právnych vzťahov so zamestnancom.

3) Pre účely a zákonné dôvody uvedené v článku VII., v informačných systémoch uvedených v článku XI sa spracúvajú nasledovné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa bydliska, meno a priezvisko manžela/manželky, meno a priezvisko predkov a potomkov.

4) Pre účely a zákonné dôvody uvedené v článku VIII., v informačných systémoch uvedených v článku X sa spracúvajú osobné údaje vrátane osobitných kategórií osobných údajov členov združenia alebo ďalších fyzických osôb, ktoré sú so združením vzhľadom na jeho ciele v pravidelnom styku v rozsahu nevyhnutnom pre uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcichzo záväzných predpisov združenia.

5) Pre účely a zákonné dôvody uvedené v článku VIII., v informačných systémoch uvedených v článku X sa spracúvajú kategórie osobných údajov, ktoré poskytla dotknutá osoba so svojim súhlasom.

6) Pre účely a zákonné dôvody uvedené v článku IX., v informačných systémoch uvedených v článku X sa spracúvajú osobné údaje tých kategórií, ktoré sú vymedzené v jednotlivej zmluve.

7) Uvedené osobné údaje sa poskytujú na zákonom stanovené účely výlučne verejným orgánom Slovenskej republiky alebo iného štátu a to v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky, Európskej únie alebo príslušných medzinárodných zmlúv alebo v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente.

8) Rodné číslo sa uvádza výlučne na tých dokumentoch, kde to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

9) Ďalšie kategórie osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov spracúva prevádzkovateľ na základe písomného súhlasu dotknutej osoby v rozsahu v ňom uvedenom.

Čl. XII

Spoločné ustanovenia pre všetky kategórie dotknutých osôb

1) Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečí, že osobné údaje nebude spracúvať na iný ako vymedzený účel.

2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečí opravu osobných údajov bezodkladne po tom, čo sa o nesprávnom osobnom údaji dozvie.

3) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní chrániť osobné údaje dotknutých osôb pred neoprávneným zverejnením, iným neoprávneným sprístupnením tretím stranám, neoprávneným spracúvaním, odcudzením, zničením, stratou. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní nahlásiť takéto ohrozenie osobných údajov zodpovednej osobe ihneď, ak ide o závažnú vec (najmä pri odcudzení výpočtovej techniky, vlámaniu do priestorov prevádzkovateľa a podobne).

4) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

5) Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov inú fyzickú alebo právnickú osobu, pričom právnym úkonom poverenia sa táto osoba stáva sprostredkovateľom (Príloha I).

Čl. XIII

Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobných údajov Rytierskym zhromaždením a Rytierskou radou

1) Orgány Rytierskeho rádu sv. Gorazda Rytierske zhromaždenie a Rytierska rada ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobitných údajov vyplývajúcich z vlastnej činnosti, vždy posudzuje nevyhnutnosť zabezpečenia súhlasu dotknutých osôb, ak neexistuje iný zákonný účel takéhoto spracúvania vymedzený týmto dokumentom. Rytierske zhromaždenie a Rytierska rada spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby pre účely správy vnútorných vecí združenia, najmä však pre vykonávanie všetkých úloh a činností všetkých jeho zložiek v zmysle organizačnej schémy a podľa vnútorných predpisov. Rytierske zhromaždenie a Rytierska rada vedú adresáre na účely korešpondencie a pri ich vytváraní osobitne posudzuje nevyhnutnosť zabezpečenia súhlasu dotknutých osôb, ak neexistuje iný zákonný účel takéhoto spracúvania vymedzený týmto dokumentom.

2) Rytierske zhromaždenie a Rytierska rada sú oprávnené spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (pr v prípade spoločenských a kultúrnych podujatí a podobne).

Čl. XIV

Informácie a prístup k osobným údajom

1) Pre účely poskytovania informácií dotknutým osobám a prístupe k osobným údajom, ktoré sa spracúvajú na základe zákonných dôvodov a účelov Rytiersky rád sv. Gorazda poveruje Rytierske zhromaždenie a Rytiersku radu, IČO 42202451, so sídlom Chrenovská 15, 949 01 Nitra.

2) Rytiersky rád sv. Gorazda zverejňuje na svojom webovom sídlehttp://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ vyhlásenie o ochrane osobných údajov v sekcii „Ochrana osobných údajov“, ktoré sa vzťahuje aj na všetky právnické osoby, ktoré sú právnickými osobami a sú založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to aj vtedy, ak tieto údaje neprevezmú na svoje webové sídla alebo nemajú svoje webové sídla. V prípade spracúvania osobných údajov tu vymedzenými právnickými osobami nad rámec tohto dokumentu sú jednotliví prevádzkovatelia zodpovední za vypracovanie osobitných podmienok spracovania.

3) V prípade žiadosti dotknutej osoby o prístup k osobným údajom, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva, prevádzkovateľ poskytne informácie o právnych základoch a účeloch spracovania odkázaním na tento dokument alebo jeho citovaním. V prípade, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomného súhlasu dotknutej osoby, poskytne jej pri odpovedi na žiadosť aj ďalšie informácie, ktoré vyplývajú z konkrétneho súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je oprávnený v zložitých prípadoch žiadosti dotknutých osôb požiadať o vybavenie žiadosti osoby vymedzené v odsekoch 1 a 2.

Čl. XV

Záverečné ustanovenie

1. Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. 5. 2018

2. Nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu stráca platnosť dokument riadiaci sa zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Porušenie tejto smernice bude posudzované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce resp. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

4. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

V Nitre, 24.5.2018

Mgr. Mária Pauková

veľmajster

Príloha č. I

Náležitostí zmluvy pre ďalšieho sprostredkovateľa podľa čl. VI ods. 4

1. Odkaz na spracúvanie údajov podľa tohto dokumentu

2. predmet a dobu spracúvania;

3. povahu a účel spracúvania (povinnosť uviesť /vybrať právne základy a účely spracúvania osobných údajov z konkrétnych ustanovení vyššie)

4. typ osobných údajov;

5. kategórie dotknutých osôb; (určiť kategórie osôb, ktorých údaje sa budú spracúvať (napríklad o zamestnancoch)

6. poučenie a povinnosť mlčanlivosti oprávnených osôb aj zo strany sprostredkovateľa;


Príloha II podľa čl. VII ods. 6

Sprístupnenie údajov pre osobné účely dotknutej osoby

Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Prevádzkovateľ (napríklad)

Rytiersky rád sv. Gorazda, IČO 42202451

Dotknutá osoba:

Meno, priezvisko:

Číslo občianskeho preukazu/pasu:

alebo poverená osoba, na základe písomne udelenej plnej moci dotknutou osobou, ktorý predkladám v kópii k tomuto vyhláseniu:

Meno, priezvisko:

Číslo občianskeho preukazu/pasu:

Dotknutá osoba/poverená osoba vyhlasujem, že žiadam sprístupnenie údajov výlučne pre osobné účely. V prípade, že si vyhotovím kópie, výpisy, odpisy alebo poznámky z osobných údajov iných žijúcich osôb, preberám plnú zodpovednosť za nakladanie a spracúvanie týchto osobných údajov.

Som si vedomá, že okamihom sprístupnenia osobných údajov v matrike prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný za ďalšie nakladanie s osobnými údajmi žijúcich osôb, z ktorých si vyhotovím kópie, výpisy, odpisy alebo poznámky.

V................................... dňa..............................

Podpis dotknutej osoby/poverenej osoby

Príloha IV podľa čl. 8 ods. 2

Vzor vyhlásenia o ochrane osobných údajov (príklad)

Prevádzkovateľ:

Sídlo:

IČO:

Štatutár:

Dotknutá osoba a rozsah údajov, ktoré sa budú spracovávať (*atď.)

Meno a priezvisko:

*Číslo občianskeho preukazu

*Adresa trvalého pobytu:

*Dátum narodenia

*Email:

*Tel.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania

Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie/nižšie na tomto zozname, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely.......................... na dobu neurčitú

(Príklad)

- Vedenie zoznamu prihlásených na prehliadku , ktorá sa bude konať v dňoch 1.-5.mája 2018 a kontaktovanie účastníkov.

- Vedenie zoznamu účastníkov Letných aktivít Rytierskeho rádu sv. Gorazda a ich kontaktovanie. Letné aktivity sa budú konať v ........... v dňoch.................... Súhlasím, že zoznam prihlásených bude prístupný k nahliadnutiu na ústredí Rytierskeho rádu sv. Gorazda...........

- Vedenie zoznamu a kontaktovanie účastníkov nepretržitých aktivít v mieste..... v dňoch ... Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda po dobu trvania letných aktivít do..........

Atď.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

V..........dňa..................

Podpis dotknutej osoby

(Odporúča sa predmetné vyhlásenie skopírovať do záhlavia každého zoznamu, ktorý sa plánuje vyhotoviť. Podpísané zoznamy sa odporúča uchovávať)

(Ak je súhlas včlenený do iného textu tak, že je pravdepodobné, že ujde pozornosti dotknutej osoby takéto jeho uvedenie by mohlo byť posúdené, ako porušenie tohto zákona a vyhlásenie urobené dotknutou osobou by bolo v tejto časti neplatné.)

(Vždy zvážte, aké údaje o osobe skutočne potrebujete)

(Pozor! Nikdy nepýtajte rodné číslo!)


Príloha V podľa čl. IX ods. 3

Rytiersky rád sv. Gorazda, IČO 42202451

Prostredníctvom sprostredkovateľa

Organizácia, IČO:

Štatutár:

Poverená osoba

Meno, Priezvisko

Adresa:

Vyhlásenie o mlčanlivosti

Svojim podpisom potvrdzujem, že som si pri vykonávanej činnosti nevyhotovil odpisy a výpisy, alebo kópie dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje. Ak som si na základe pokynu štatutára prevádzkovateľa vyhotovil kópie dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, som povinný ich chrániť pred zneužitím a zverejnením. Ak osobné údaje nie sú nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorú mi uložil štatutár prevádzkovateľa, osobné údaje som na mieste anonymizoval nezmazateľným a nepriehľadným zatretím. Zaväzujem sa zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré som sa dozvedel pri vykonávanej činnosti. Beriem na vedomie, že mojim porušením ochrany osobných údajov, s ktorými som sa oboznámil, preberám plnú právnu zodpovednosť ako aj finančné následky za takéto porušenie ochrany osobných údajov.

V...................... dňa

Podpis poverenej osoby

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830

IČO 42202451

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauková, t.č. 0949 360 830

Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Ako zákonný zástupca dieťaťa : ...........................................................navštevujúceho aktivity Rytierskeho rádu sv. Gorazda

svojim podpisom dávam súhlas uvedenému občianskemu združeniu na:

- používanie osobných údajov môjho dieťaťa / mojich detí, a to: mena a priezviska, roku narodenia, adresy trvalého bydliska, pre potreby výchovy a vzdelávania, pre účasť na súťažiach, olympiádach, kurzoch a výchovno-vzdelávacích pobytoch, pre vypracovanie zoznamov na dotácie, na poistenie, pre interné spracovanie podkladov registra RRSG, a pod.

- používanie vyššie uvedených osobných údajov, videozáznamov a fotografií môjho dieťaťa / mojich detí , na internetovej stránke a FB stránke RRSG, v kronike, v publikačných materiáloch, na prezentáciu RRSG v médiách a pre dokumentačnú archiváciu,

- spracovanie fotografií a videozáznamov pre evalvačný mechanizmus RRSG, pre analyticko-pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov RRSG,

- zúčastňovaní sa môjho dieťaťa / mojich detí , na vychádzkach, exkurziách a športových aktivitách mimo objektu RRSG, na výletoch organizovaných RRSG.

Beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať hromadné dopravné prostriedky.

Bol som informovaný o organizácii prevzatia svojho dieťaťa z výchovno-vzdelávacích aktivít RRSG. Dieťa nesmie prichádzať a odchádzať z objektu RRSG samé, bez doprovodu dospelej osoby. Okrem zákonného zástupcu dieťaťa splnomocňujem na prevzatie svojho dieťaťa v čase mojej neprítomnosti osobu, ktorá je zamestnancom RRSG známa a na ktorú vypíšem v prítomnosti člena RRSG splnomocnenie (tlačivo RRSG).

Svojim podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa a mňa ako zákonného zástupcu a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie týkajúce sa aktivít RRSG.

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Zároveň som informovaný o práve kedykoľvek daný súhlas odvolať a o práve obrátiť sa na ÚOOÚ, ak je moje právo alebo právo môjho dieťaťa/mojich detí porušené.

Tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok .......... a bude archivovaný po dobu 10 rokov od skončenia jeho platnosti.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

Meno a priezvisko dieťaťa/ detí:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .................................................................................................

Podpis: ........................................................ Dátum podpisu : .......................................................................

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830

IČO 42202451

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauková, t.č. 0949 360 830

...................................................................................................................................................

* Tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok ......... a bude archivovaný po dobu 10 rokov od skončenia jeho platnosti.

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

INFORMOVANÝ SÚHLAS

Svojim podpisom dávam súhlas k týmto aktivitám svojho dieťaťa v RRSG

Meno a priezvisko dieťaťa: ..........................................................................

Dátum narodenia:....................................................................................................

Krúžok /aktivita : ( viditeľne označte )

o Dramatický krúžok

o Tvorivé dielne

o Výchova k rytierstvu

o Malý dobrovoľník

o iné:

Zodpovedný organizátor : Rytiersky rád sv. Gorazda, Chrenovská 15, 949 01 Nitra, Mgr. Mária Pauková

Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa:

Som si vedomá/á právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby sa môj syn/dcéra zúčastnil/a hore uvedených a mnou označených aktivít RRSG.

Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom Informovaného súhlasu a bol/a som poučený/a o dôsledkoch svojho súhlasu.

Svojim podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa a mňa ako zákonného zástupcu a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie týkajúce sa aktivít RRSG.

Zároveň som informovaný o práve kedykoľvek daný súhlas odvolať a o práve obrátiť sa na ÚOOÚ, ak je moje právo alebo právo môjho dieťaťa/mojich detí porušené.

Dátum a podpis rodiča

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830

IČO 42202451

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauková, t.č. 0949 360 830

...................................................................................................................................................

* Tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok ........ a bude archivovaný po dobu 10 rokov od skončenia jeho platnosti.

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

INFORMOVANÝ SÚHLAS

(v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Súhlasím – nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknite) s vyhotovením obrazových snímok (fotografií) a obrazových a zvukových záznamov (videozáznamov) detí pri aktivitách RRSG

Súhlasím – nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknite) s následným využitím obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov na propagáciu RRSG a tiež zverejnením vyhotovených obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov na internetovej stránke http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ a FB stránke RRSG.

Svojim podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa a mňa ako zákonného zástupcu a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie týkajúce sa aktivít RRSG.

Zároveň som informovaný o práve kedykoľvek daný súhlas odvolať a o práve obrátiť sa na ÚOOÚ, ak je moje právo alebo právo môjho dieťaťa/mojich detí porušené.

Počas pobytu môjho syna / mojej dcéry na výchovno-vzdelávacích a voľnočasových aktivitách RRSG počas školského roka .............

Meno a priezvisko dieťaťa: .................

Dátum narodenia: ....................

Adresa bydliska: ................

V ............. dňa ..............

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa: ........................

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa: ..........................

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830

IČO 42202451

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauková, t.č. 0949 360 830

...................................................................................................................................................

* Tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok ............ a bude archivovaný po dobu 10 rokov od skončenia jeho platnosti.

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

INFORMOVANÝ SÚHLAS

(v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Súhlasím – nesúhlasím(nehodiace sa prečiarknite) s vyhotovením obrazových snímok (fotografií) a obrazových a zvukových záznamov (videozáznamov) detí pri aktivitách RRSG

Súhlasím – nesúhlasím(nehodiace sa prečiarknite) s následným využitím obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov na propagáciu RRSG a tiež zverejnením vyhotovených obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov na internetovej stránkehttp://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ a facebookovej stránke RRSG.

Počas pobytu môjho syna / mojej dcéry na výchovno-vzdelávacích aktivitách Sen zmeniť svet na krajšie miesto od ........... do ............

Svojim podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa a mňa ako zákonného zástupcu a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie týkajúce sa aktivít RRSG.

Zároveň som informovaný o práve kedykoľvek daný súhlas odvolať a o práve obrátiť sa na ÚOOÚ, ak je moje právo alebo právo môjho dieťaťa/mojich detí porušené.

Meno a priezvisko dieťaťa - detí: .................

Dátum narodenia: ....................

Adresa bydliska: ................

V ............. dňa ..............

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa - detí: ........................

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa - detí: ..........................

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830

IČO 42202451

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauková, t.č. 0949 360 830

...................................................................................................................................................

* Tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok ............ a bude archivovaný po dobu 10 rokov od skončenia jeho platnosti.

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

Vyhlásenie

poučenie o správaní sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách

.............................. od ......... do ...............

Dole svojím podpisom potvrdzujem, že som svojho syna / svoju dcéru:

Meno a priezvisko ................................. narodeného / narodenej ...........................

Trvalý pobyt .........................

Poučil, aby sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách ................. správal disciplinovane, v prípade porušenia disciplíny alebo pri výskyte dlhodobej choroby súhlasím s tým, že si svoje dieťa zoberiem domov do 5-tich hodín od oznámenia zodpovednej osoby. Zároveň sa zaväzujem uhradiť všetky škody, ktoré zapríčinilo moje dieťa počas pobytu na výchovno-vzdelávacích aktivitách .......................

V .................. dňa .............................

Meno a priezvisko – podpis rodiča

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830

IČO 42202451

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pauková, t.č. 0949 360 830

...................................................................................................................................................

* Tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok ......... a bude archivovaný po dobu 10 rokov od skončenia jeho platnosti.

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.

Vec: Informovaný súhlas – organizovanie hromadnej vzdelávacej akcie

Informujeme Vás o organizovaní hromadnej vzdelávacej akcie:

...........................

V dňoch od: ........ do: .............

Odchod: ......... o ...... hod.

Príchod: .............. o ...... hod.

Spôsob dopravy: .............

Dozorkonajúci: ..................

Svojim podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa a mňa ako zákonného zástupcu a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie týkajúce sa aktivít RRSG.

Zároveň som informovaný o práve kedykoľvek daný súhlas odvolať a o práve obrátiť sa na ÚOOÚ, ak je moje právo alebo právo môjho dieťaťa/mojich detí porušené.

Vyjadrenie zákonného zástupcu

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní horeuvedenej hromadnej vzdelávacej akcie. V súlade s §2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzujem, že som bol riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil môj syn/ dcéra

................................

Dátum narodenia:

Súhlasím / nesúhlasím

V ................ dňa........................

Meno a podpis

zákonného zástupcu

Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra, IČO 42202451, t.č. 0949 360 830


Prihláška na denné letné aktivity .........

Turnus: ...............(.............)

............... (.............)

Údaje o dieťati

Meno : ...................................................................................

Priezvisko : ............................................................................

Rok narodenia : .....................................................................

Veľkosť oblečenia : ...............................................................

Údaje o rodičovi alebo zákonnom zástupcovi

Meno a priezvisko : ......................................................................................................................

Ulica / popisné číslo : ...........................................................................................................

Mesto (obec) : .......................................................................................................................

PSČ : ....................................................................................................................................

Telefónne číslo 1 : ................................................................................................................

Telefónne číslo 2: .................................................................................................................

Osobný e-mail : .....................................................................................................................

Údaje o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

(Alergie, lieky,...) .........................................................................................................................

Iné poznámky

.......................................................................................................................................................

Podpis rodiča: ............................................................. Dátum:.......................

Poznámka: Pri údajoch o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, prosím, zohľadnite všetky alergie na potraviny, prach, opaľovacie krémy apod., aby čas strávený dieťaťom počas aktivít prebehol po zohľadnení týchto skutočností bez komplikácií.

Prosíme o zaslanie prihlášky do ........ a zaplatenie zálohy v sume .....Eur/dieťa za jeden turnus do ........... Ďakujeme.

...................................................................................................................................................

* tento informovaný súhlas slúži pre potreby Rytierskeho rádu sv. Gorazda (RRSG), Chrenovská 15, 949 01 Nitra na školský rok ......

„Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rytierskeho rádu sv. Gorazda.“

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Rytierskeho rádu sv. Gorazda http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov “.[1]§ 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

[2] Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3] Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?