Rytiersky rád sv. Gorazda"Budúcnosť bude patriť tomu, kto prinesie svetu najväčšiu nádej"

Záverečná správa za rok 2015

Publikované 09.03.2016 v 18:33 v kategórii Záverečné správy, prečítané: 135x

Výročná správa za rok 2015


V roku 2015 sa naše občianske združenie sústredili, tak ako i predchádzajúce roky, na starostlivosť o druhých – sociálne i materiálne slabšie rodiny, jednotlivcov i skupiny formou humanitárnej, sociálno- a duchovno-poradenskej, výchovno-vzdelávacej i voľnočasovej pomoci.

Zorganizovali sme niekoľko zbierok šatstva, obuvi a iných materiálnych vecí, ktoré potom putovali ľuďom v núdzi.

Na školách sme prezentovali program Free teens na Slovensku Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Tento náš program je charakteristický svojím dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Zaoberá sa komplexným pohľadom na naše slobodné rozhodnutia, ktoré realizujeme už od narodenia. Hlavnou myšlienkou je, že sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Náš lektor poukazuje na to, aké dôsledky má naše rozhodovanie na náš ďalší život. Spolu s poslucháčmi riešime predovšetkým vzťah medzi deťmi, súrodencami, rodičmi a deťmi, ľuďmi v spoločnosti, partnermi a manželmi. Medzi nosné témy patria otázky: Čo je to šťastie? Ako vyzerá rodina? Aké riziká prináša predčasný sexuálny život, drogy,... ? Ako nasmerovať naše životy, aby sme boli všetci šťastnejší a svet lepší? Náš lektor zrealizoval prednášky na stredných školách v Nitre a na základných školách v jej okolí.

V rámci voľnočasových a výchovno-vzdelávacích aktivít sme sa venovali deťom:

vo výučbe anglického jazyka – deti si mohli osvojiť hravou formou základy tohto cudzieho jazyka a prehĺbiť si to, čo sa doposiaľ naučili v škole.

vo výučbe hry na klavír – deti získavali základy hry na klavír a cibrili si svoj hudobný sluch;

v dramatickom krúžku – deti sa pripravovali nácvikom rôznych scénok, piesní a básní na vystúpenia, ktoré mali počas vianočných sviatkov v kaplnke sv. Gorazda a pri príležitosti Noci kostolov v našom areáli. Témy vystúpení boli niekedy humorne ladené, ale i vážne, nakoľko ich posolstvo spočívalo v odovzdávaní rytierskych čností nielen samotným deťom, ale i ich obecenstvu;

v oblasti tvorivých aktivít – deti si prehlbovali svoje zručnosti vo výtvarnej oblasti, kedy pomocou rôznych výtvarných techník zviditeľnili svoje originálne predstavy a nápady. Svoje diela potom deti väčšinou darovali svojim rodičom pri príležitostiach sviatkov a pod. Ostatné detské výtvarné práce boli prezentované na výstave pri príležitosti kulúrno-spoločenského podujatia Gorazdovho dňa a Noci kostolov.;

vo výchove k rytierstvu – deti si formou krátkych bábkových predstavení osvojovali a hlavne prehlbovali morálne hodnoty, ktoré z každého človeka môžu spraviť čestného rytiera a kontesu.

Jednotlivé krúžky viedli dobrovoľníci z radov študentov vysokých škôl, členovia a dobrovoľníci Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ktorým patrí vďaka za ich čas a energiu, ktorú vložili do výchovy a vzdelávania detí.

Počas letných prázdnin sme zrealizovali letný tábor pod názvom Mami, oci, chcem byť rytier II. Deti okrem zábavy získali nové priateľstvá, naučili sa veľa o vzdialených krajinách celého sveta i o mravných a morálnych zásadách zdravého a čistého životného štýlu.

Okrem spomínaných aktivít sme pre našich najmenších a ich blízkych zorganizovali podujatie k príležitosti Dňa Matiek, Dňa otcov, Dňa detí, maškarný ples, Mikulášsku besiedku a pod.

Podarilo sa nám získať grant od Klubu Darcov NKN. Realizáciou projektu sme pomohli rozveseliť sídlisko Klokočina. Pomaľovaním chodníka vedúceho k materskej škole na ulici Čajkovského citátmi sme chceli upútať detskú pozornosť a cesta do škôlky alebo do školy sa stala farebnejšou a ľahšou. Okrem iného, z chodníka, ktorý ničím nevynikal, sa stala cestička plná detských motívov a dobrých rád, ako začať deň s úsmevom. Projekt tak v súčasnosti spĺňa všetky naše požiadavky, ktoré sme si stanovili – skrášľovacie, sociálne i vzdelávacie, nakoľko maľby sú prispôsobené i detskému vnímaniu a ich súčasťou sú pohybové i poznávacie hry, ale spĺňa i funkciu vzdelávaciu pre mladých ľudí a dospelých, pričom obrázky sú pospájané do jedného celku pomocou citátov vhodných na inšpiráciu pre každý deň.

Ďalším projektom bolo vytvorenie malieb v štýle príbehu Narnia na základe pozvania Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Učebňa, kde sme projekt zrealizovali, slúži na výučbu anglického jazyka a je zaujímavá tým, že sa do nej vchádza cez inú triedu – nemá teda samostatný vchod z chodby. A práve táto utajenosť a výnimočnosť jej vyslúžila meno Narnia.

Aby sme triede dodali ten správny nádych príbehu, ponad dvere sme namaľovali rám skrine a po jej boku z jednej strany strom z lesa a z druhej lampu, ktoré sú typické pre vstup do krajiny napínavých príbehov. Na náprotivnej stene leží veľký lev Aslan – vládca tejto ríše, ktorý hľadí smerom k tabuli, kde bude počas školského roka vyučujúci.

Ďalej sme pracovali i na poli každoročných a dlhodobých spoločensko- a duchovno-kultúrnych podujatí zameraných na všetky vekové skupiny – v rámci podujatia Gorazdov deň a samostatne pre deti Hľadanie Gorazdovho pokladu.

A napokon sme sa začali venovať prezentácii divadelných vystúpení s výchovno-vzdelávacím charakterom pre deti v materských školách. Jedno takéto vystúpenie bolo prednesené i na základe pozvania mestskou časťou Dúbravka v Bratislave, kde si nás pozvali na slávnostné otvorenie knižnice pre svojich malých čitateľov.

Činnosti RRSG zabezpečujú dobrovoľníci o.z. RRSG. Prostriedky nevyčerpané roku 2015 budú použité v súlade so stanovami a poslaním RRSG v nasledujúcom období.


Rytiersky rád sv. Gorazda

Chrenovská 15, SK-949 01 Nitra

Tel. č. 0949 360 830


6.3.2016 v Nitre


Finančná správa

Príjmy

V Eurách

Z členského

2820,00,-

Z darov a príspevkov

1300,00,-

Z podielu zaplatenej dane

2416,12,-

Z poskytovania služieb

50,00,-

Úroky

0,83,-

Celkom

6586,95,-

Výdavky

Služby

2399,23,-

Nákupy

5039,79,-

Ostatné

89,12,-

Celkom

7528,14,-

Majetok

Stav k 31.12.2015    

Stav k 31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok   


29019,92,-


29118,86,-


Vypracovala: Mgr. Mária Pauková

Schválil: Rytierske zhromaždenie sv. Gorazda


Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?